ข่าวล่าสุด

กำหนดการสมัครสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันสมัครสอบและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1-5 พ.ย. 2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 19 พ.ย. 2564 และวันสอบ 12 ธ.ค. 2564 นี้

งานทะเบียนนิสิต 29 ต.ค. 2564 14:55 น.
กำหนดการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 วันสมัครสอบและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 17 ธ.ค. 2564 และวันสอบ 24-26 ธ.ค. 2564 นี้

งานทะเบียนนิสิต 29 ต.ค. 2564 14:52 น.
ประชาสัมพันธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis” ระยะที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams *รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 300 คน* เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. – 9 ส.ค. 64 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 054 466666 ต่อ 1831, 1832

งานทะเบียนนิสิต 23 ก.ค. 2564 09:41 น.
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

งานทะเบียนนิสิต 09 ก.ค. 2564 10:20 น.
กำหนดการสมัครสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสมัครสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันสมัครสอบและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 ก.ค. 2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 23 ก.ค. 2564 และวันสอบ 8 ส.ค. 2564 นี้

งานทะเบียนนิสิต 29 มิ.ย. 2564 18:52 น.
กำหนดการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 วันสมัครสอบและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 ก.ค. 2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 6 ส.ค. 2564 และวันสอบ 20 - 22 ส.ค. 2564 นี้

งานทะเบียนนิสิต 29 มิ.ย. 2564 18:45 น.
พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ

บริการของเรา

คำร้องออนไลน์

การยื่นเอกสารคำร้อง และสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 1832

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยพะเยา
up.ac.th

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
admission.up.ac.th

ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา
coop.up.ac.th

กองบริการการศึกษา
www.does.up.ac.th

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร (TQF Online)
tqf.up.ac.th

ระบบบริการการศึกษา
reg.up.ac.th

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)
ithesis.up.ac.th