แบบฟอร์มคำร้อง บศ. 1 - 18

 1. บศ.1 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (ยื่นแบบฟอร์ม Grad Online) (Download PDF)
 2. บศ.2 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 3. บศ.3 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 4. บศ.4 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 5. บศ.5 แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 6. บศ.6 แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 7. บศ.7 แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 8. บศ.8 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Download PDF)
 9. บศ.9 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (Download PDF)
 10. บศ.10 แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 11. บศ.11 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 12. บศ.12 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 13. บศ.13 แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 14. บศ.14 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (Download PDF)
 15. บศ.15 แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Download PDF)
 16. บศ.16 แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท (Download PDF)
 17. บศ.17(ใหม่) แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาเอก (Download PDF)
 18. บศ.18 คำร้องสมัครสอบ QE และ Compre ล่าช้า(Download PDF)
วันที่ประกาศ : 11/04/2559     ผู้ประกาศ : หน่วยบัณฑิตศึกษา

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา http://www.up.ac.th/LIVE2017/

Posted by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา on Friday, Febuary 13, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 (มพ.รุ่นที่ 5) http://www.up.ac.th/graduation/data/programs.pdf?R=12635

Posted by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา on Friday, Febuary 13, 2016

งานรับปริญญามหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 17 กพ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2557 ผลงานของผมเองครับ ภาพในนี้อาจจะไม่จัดเจนเท่าไหร่ก็ข...

Posted by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา on Friday, Febuary 13, 2016