แบบฟอร์มคำร้อง บข. 1 - 10 (IS)

  1. บข. 1 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Donwload PDF)
  2. บข. 2 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Donwload PDF)
  3. บข. 3 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Donwload PDF)
  4. บข. 4 แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Donwload PDF)
  5. บข. 5 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Donwload PDF)
  6. บข. 6 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Donwload PDF)
  7. บข. 7 แบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Donwload PDF)
  8. บข. 8 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Donwload PDF)
  9. บข . 9 แบบฟอร์มนำส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์  (Donwload PDF)
  10. บข. 10 แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข  (Donwload PDF)
วันที่ประกาศ : 10/04/2559     ผู้ประกาศ : หน่วยบัณฑิตศึกษา

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา http://www.up.ac.th/LIVE2017/

Posted by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา on Friday, Febuary 13, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 (มพ.รุ่นที่ 5) http://www.up.ac.th/graduation/data/programs.pdf?R=12635

Posted by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา on Friday, Febuary 13, 2016

งานรับปริญญามหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 17 กพ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2557 ผลงานของผมเองครับ ภาพในนี้อาจจะไม่จัดเจนเท่าไหร่ก็ข...

Posted by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา on Friday, Febuary 13, 2016